تاريخ : ۱۳٩٠/۱٠/٢٢ | ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : ...

- فعالیتهای مالی سازمانی دولتی درسال1386به شرح زیربوده است.

1       ابلاغ موافقنامه اعتبارات هزینه‌ای به وزارت Xبه مبلغ 100.000.000ریال

 

2       مجموع تخصیص اعتبارطی سه دوره تخصیص سال مبلغ 78.000.000ریال

 

3       ازخزانه مبلغ 60.000.000ریال برگه درخواست وجه صادرمی‌شود.

 

4       خزانه کل مبلغ درخواست شده رادراختیار وزارتخانه قرارمی‌دهد.

 

5       برای انجام هزینه‌هامبلغ 50.000.000 ریال تأمین اعتبار شده است

 

6  کل هزینه‌های انجام شده که مستقیماً توسط خوددستگاه انجام شده است

 30.000.000ریال می‌باشد.

 

7       طی سال 2.000.000ریال پیش‌پرداخت و3.000.000ریال علی‌الحساب

 

پرداخت شده است.

 

8  مبلغ 4.000.000 ریال به کارپردازجهت انجام خریدهای جزئی پرداخت شده

است.

9  تخصیص اعتبار سه ماهه چهارم به مبلغ 98،000،000 ریال ابلاغ می شود و

 دستگاه به میزان حداکثر مجاز درخواست وجه کرده و خزانه 95% آنرا به

 حساب دستگاه واریز می کند.

 

10  9.000.000ریال دروجه عامل‌ذیحساب پرداخت شده است.

 

11 کارپردازمبلغ3.800.000ریال سندهزینه تحویل ذیحساب داده که

 موردتأییدقرار گرفته است

12 هزینه انجام شده ازمحل پیش‌پرداخت 1.900.000ریال ازمحل علی‌الحساب

2.700.000ریال می‌باشد.

 

13 عامل ذیحساب 9.000.000ریال اسنادهزینه به ذیحسابی تحویل می‌دهد.از

 اسناد مذکور7.000.000ریال تأیید شده و2.000.000ریال دیگرواخواهی

 می‌شود.

 

14  درمدت زمان موردانتظاراسنادواخواهی شده رفع نمی‌شود

 

15  مانده علی الحساب واریز نقدی می شود.

 

16 مانده وجوه مصرف نشده در تاریخ 10/2/ سال بعد به خزانه انتقال داده

 می شود.

مطلوب است: ثبت حسابداری فعالیتهای فوق، تعدیلات لازم و بستن حسابها در

 پایان سال(9نمره)

 

2- فعالیتهای درآمدی مؤسسه دولتی به شرح زیراست:

1  مبلغ 20.000.000ریال بابت درآمدی که مؤسسه طی سال وصول خواهد

 کرد درموافقت‌نامه پیش‌بینی شده است.

 

2       18.000.000ریال تادیماه تحقق پیداکرده است.

 

3  2.000.000ریال ازدرآمدهای مذکوروصول شده به خزانه ارسال وتأییدیه

 مربوط اخذشده است.

4  16.000.000ریال بابت درآمدهای تحقق یافته سفته دریافت شده است.

(قبل ازدریافت سفته تمام 16.000.000ریال شناسایی شده است.)

5       15.000.000ریال ازسفته‌هاقبل ازسررسیدجهت وصول به بانک ارائه شده

 است.

6  10.000.000ریال ازاسنادفوق وصول شده است وبقیه وصول نشده به

 واحدحقوقی ارجاع می‌شود.

 

7       1.000.000ریال ازمطالبات سوخت شده ومابقی وصول می‌شود.

 

8       درآمدهای وصول شده به خزانه انتقال وتأییدیه دریافت می‌شود.

 

9  بطور ناگهانی 2،000،000 درامدی که در موافقتنامه پیش بینی شده بود،

 شناسایی و پس از اعمال حساب ، وصول می شود.

10  500،000 درآمدی که حتی وصول آن پیش بینی هم نمی شد، وصول شد.

 

مطلوب است: ثبت‌حسابها،تعدیلات، بستن‌حسابها و افتتاح حسابها(4نمره)

 

3 - مبلغ 5،000،000 بابت دو نفر از کارکنانی که به تازگی بازنشسته شده اند

 طی سه ماه پرداخت شده است. در ماه چهارم حکم کارگزینی بازنشستگی صادر

 می شود که مبلغ حکم یکی 75،000 و دیگری 100،000 مشخص می شود.

 ثبتهای مربوط به پرداخت انجام شده و همچنین پرداخت ماه چهارم را اعمال کنید.

(1.5نمره)

 

4- حسابداری دولتی را با حسابداری بازرگانی مقایسه کنید.(1نمره)

 

5- مراحل مصرف اعتبارات را به اختصار شرح دهید.(1نمره)

 

6-اطلاعات زیر را داریم:

1-   7000 ریال برای خریدهای مؤسسه پیش پرداخت شده است که کالاها هنوز

 دریافت نشده است.

 

2-               5000 ریال کالا خریداری شده که هنوز پرداخت نشده است.

 

3-                2500 ریال شناسایی شده ولی در خرداد سال بعد وصول خواهد شد.

 

4-                در قبال دریافت خدمات 1000 ریال پرداخت شده است.

 

5-                4000 ریال ، درآمد شناسایی و وصول شده است.

 

6-    1500 ریال درآمد تحقق یافته که وصول شدنش در سال بعد هم مورد تردید

است.

مطلوبست: تعیین درآمد و هزینه در هر یک از مبانی نقدی تعدیل شده ، تعهدی

 تعدیل شده و تعهدی(1.5نمره)

 

7-  پرسشهای 4 گزینه ای زیر را پاسخ دهید.(2نمره)

- کل سپرده های دریافتی 3،000،000 ریال است. تنخواه گردانی که از خزانه

 بابت استرداد سپرده ها دریافت شده ، 1،800،000 می باشد. 800،000 از

 سپرده ها استرداد شده است ولی هنوز نسبت به تسویه حساب با خزانه اقدام نشده

 است. با فرض اینکه تمام سپرده ها به خزانه ارسال شده باشد، مانده حساب "

بانک رد وجوه سپرده" چقدر خواهد بود؟

الف- 800،000      ب- 1،200،000       ج-1،000،000      

 د- 1،800،000

 

2- با توجه به مفروضات پرسش 2، اگر نسبت به تسویه حساب 400،000 ریال

 از کل سپرده های استرداد شده  با خزانه اقدام شده باشد، مانده "بانک رد وجوه

سپرده" و " خزانه تمرکز وجوه سپرده" بترتیب برابر است با:

الف- 1،200،000 و 2،600،000             ب- 1،400،000 و 2،200،000

ج- 1،600،000 و 1،200،000               د- 1،400،000 و 2،400،000

 

3- مبلغ پرداخت حقوق به بازنشستگان  1،600،000 ریال ، حقوق وظیفه و

مستمری بگیران 300،000 ، علی الحساب پرداختی به بازنشستگان 50،000  ،

بازخرید کارکنان، 400،000 ریال و تاییدی اسناد حقوقی که عامل ذیحساب

آورده، 200،000 ریال است. مانده حساب" پرداخت قطعی وجوه بازنشستگان و

 مؤظفین" کدام است؟

الف- 2،550،000      ب- 2،500،000      ج-2،100،000       

 د- 2،300،000

 

4- کدامیک جزو مراحل انجام خرج نمی باشد؟

 

الف- درخواست وجه       ب- تامین اعتبار        ج- حواله            د- تعهد

 

 

 

                                       موفق باشید

------------------------------------------------------------------------------

نمونه سوال دوم

 

1-   ارتباط دستگاه اجرایی با بازنشستگان و موظفین در سال 1387 به شرح زیر

 بوده است:

 

الف- در طی سال جمعاً 20 میلیون از سازمان دریافت شده است.

 

ب- در مجموع 14 میلیون بابت حقوق بازنشستگان پرداخت شده است.

 

ج- دو نفر از پرسنل در خرداد ماه بازنشسته شده اند که بمدت 3 ماه هر کدام

 500هزار بعنوان علی الحساب دریافت داشته اند.

 

د- در ماه چهارم حکم دو نفر مذکور صادر شد که حقوق ماهیانه هر کدام 600

هزار بوده که علاوه بر پرداخت مابه التفاوت سه ماهه،حقوق ماه چهارم نیز

پرداخت شد.

 

ه- یکی از کارکنان خود را بازخرید نمود که 700هزار به وی پرداخت شد.

 

مطلوبست: ثبت فعالیتها و بستن حسابها(3نمره)

 

2-   پیمانکاری، صورت وضعیتی به مبلغ 10 میلیون به کارفرما ارائه می کند

که به میزان 9،500،000 ریال تایید می شود. با فرض اینکه پروژه ساختمانی

 است، آرتیکلهای لازم را برای پرداخت صورت وضعیت، ارسال کسورات به

سازمانهای ذیربط  و انتقال سپرده ها به خزانه انجام دهید.(3نمره)

 

3- درخواست وجهی به مبلغ 5میلیون بهمراه لیست حقوق از سوی دستگاه

 اجرایی به خزانه جهت حقوق اسفند ماه صادر می شود.این درخواست وجه

شامل 200 هزار مالیات، 250،000 بیمه خدمات درمانی،

300،000 بیمه

اجتماعی ،350،000 حق بازنشستگی و 150،000 بابت سایر کسور کارکنان

می باشد.خزانه از طریق بانک عامل، مبالغ مورد نظر را به سازمانهای مربوطه

 و خالص حقوق را به حساب کارکنان واریز و مبلغ سایر را به حساب

 مخصوص بانکی نزد دستگاه اجرایی واریز می کند که دستگاه نیز کسورات

مربوطه را به مراجع مربوطه انتقال می دهد.

 

ثبتهای مربوط به حقوق اسفند ماه را انجام دهید.(2نمره)

 

4-   مانده های زیر از گروه حساب سپرده ها در پایان سال 1387 در دست

 است. نسبت به بستن حسابها پس از ارسال تمامی سپرده ها به خرانه اقدام کنید.

(2نمره)

 

-         بانک رد وجوه سپرده  150،000

 

-         بانک دریافت وجوه سپرده 50،000

 

-         تنخواه گردان رد وجوه سپرده عامل ذیحساب  20،000

 

-         تنخواه گردان رد وجوه سپرده 100،000

 

-         خزانه تمرکز وجوه سپرده 200،000

 

-         سپرده های دریافتی 320،000

 

5-   فعالیتهای زیر را که مربوط به اعتبارات هزینه ای سال 1387 در موسسه

 ای دولتی است، ثبت کنید.(6نمره)

 

الف) تخصیص اعتبار را در دو مرحله که اولی 20،000  و دومی 60،000

 ابلاغ می شود را ثبت کنید.

 

ب) هزینه ای به مبلغ 5000 به صورت مستقیم توسط ذیحسابی انجام می شود.

 

ج) 10،000 در وجه عامل ذیحساب و 2،000 در وجه کارپرداز پرداخت

می شود.

 

د) عامل ذیحساب و کارپرداز بترتیب 9،000 و 1800 اسناد هزینه ارائه

می کنند.

 

ه) 80% اسناد عامل ذیحساب و کارپرداز تایید می شوند.

 

و) عامل 20% دیگر اسناد را رفع نقص می کند ولی کارپرداز نمی تواند موارد

 را برطرف کند.

 

ز) در پایان سال عامل ذیحساب و کارپرداز وجوه مصرف نشده خود را به

 حساب دستگاه واریز می کنند.

 

ح) بابت ماموریت یکی از کارکنان 3000 پیش پرداخت و به یکی از کارکنان

 مساعده ای به صورت علی الحساب به مبلغ 2000 پرداخت می شود.

 

ط) 2500 وجوه مصرف نشده دستگاه در تاریخ 9/2/1388 به خزانه واریز

 می شود.

 

 

 

6-   پرسشهای 4 گزینه ای زیر را پاسخ دهید.(4نمره)

 

1-6) کدامیک جزو مراحل انجام خرج نمی باشد؟

 

الف- تعهد               ب- حواله              ج- درخواست وجه    

            د-تامین اعتبار

 

2-6) پرداخت ، پس از انجام تامین اعتبار و قبل از تعهد ................ می تواند

 باشد.

 

الف- پیش پرداخت              ب- تنخواه گردان پرداخت    

ج- الف و ب               د- علی الحساب

 

3-6) فعالیتهای دولت شامل چه نوع فعالیتهاییست؟

 

الف- دولتی- اقتصادی       ب- دولتی- عمومی           چ- دولتی- بازرگانی

      د- دولتی –اجتماعی.

 

4-6) کدام معیار از نظر بخش دولتی برای همه یکسان و برابر است؟

 

الف- مالکیت               ب- میزان هزینه ها        

   ج- بازده مورد انتظار       د- قدرت قانونی

 

5-6) کدام مبناست که در آن هزینه ها با دو شرط تحویل کالا و پرداخت وجه

 شناسایی و ثبت می شوند/

 

الف- تعهدی                ب- نیمه تعهدی               

 ج- نقدی تعدیل شده           د- تعهدی تعدیل شده

 

6-6)کدام اصل بیانگر آنست که هر وجهی در جای خود به مصرف برسد؟

 

الف- اصل بودجه ای  ب- اصل گزارشگری

ج- اصل حسابهای مستقل برای وجوه     د- اصل تطابق

 

7-6) مانده حساب درآمد عمومی پیش بینی شده در پایان سال نشاندهنده چیست؟

 

الف- میزان تحقق درآمد پیش بینی شده ابتدای سال

 

ب- میزان درآمد وصول شده واحدهای دستگاه

 

ج- میزان عدم تحقق درآمدی که در ابتدای سال پیش بینی شده.

 

د- الف و ب

 

8-6) صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک تحت چه سرفصلی در حسابهای

 درآمدی منعکس می شود؟

 

الف- اسناد در جریان وصول     ب- اسناد دریافتنی       

 چ- اسناد نکول شده        د- اسناد برگشت شده

 موفق باشید

 

 ---------------------------------------------------------------------

با سلام خدمت همه هم کلاسی های عزیزم مژه

امیدوارم خوب باشید نمونه سوال ها رو قرار دادم تا از امروز شروع کنید

خوندن خدا اینشالله به همه ما صبر بده گریه

پیشاپیش به همه کسانی که این درس رو میافتن تسلیت عرض میکنم و برای پاس

کنندگانش ارتقای درجات روز افزون رو مسئلت دارمهورا

لینک های زیر هم مربوط به دوستانی که تمایل دارند نمونه سوالات دروس دیگه

رو دانلود کنند میتونند با کلیک روی هر مورد نمونه سوالات رو دانلود کنند

با تشکر از استاد بزرگواراستاد اونق

چند تا دعا کنم

خدایا به ابروی امام زمان قسمت میدم که همه دانشجو های دانشگاه ما توی ایام

امتحانات به خوبی بتونند درس بخونند.

خدایا مشکلات همه زندگی ها رو رفع کن .

خدایا دستایی که سمتت بلند میشه رو به حق حضرت محمدت بی جواب نذار.

خدایا هیچ فرزندی رو شرمنده پدر مادرش نکن و هیچ پدر مادری رو شرمنده

فرزندش نکن.

خدایا به  حق دستای بریده باب الحوائح و اشک چشم حضرت زینب و سوز دل

حضرت زینب به احترام کل ائمه همه مریض ها رو شفای کامل بده.

خدایا هر کی حاجت داره گرفتاری داره هر کی که صورتش رو با سیلی سرخ

نگه میداره دستایی که به احترامت به سمت خدا بلند میشه بی جواب برنگردون.

خدایا حاجت وحیدبهروز و کل دانشجو های کشور رو برآورده کن

امین یا رب العالمین

به حق صلوات بر محمد ال محمد

اللهم صلی علی محمد وال محمد و عجل فرجهم

 

 

اصول حسابداری 1

 

مدیریت مالی 2- قسمت اول

 

مدیریت مالی 2- قسمت دوم

 

اصول حسابداری 2

 

حسابداری مالیاتی-1

 

حسابداری مالیاتی-2

 

کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2

 

حسابداری دولتی1- 1

 

حسابداری دولتی1-2

 

زبان تخصصی حسابدرای 1

 

 تاريخ : ۱۳٩٠/۱٠/۱۳ | ٩:٤٧ ‎ق.ظ | نویسنده : ...

جزیره ی خضراء

از مرحوم آیت الله بهجت پرسیده بودند : جزیره ی خضراء که می گویند محل زندگی و اقامت امام زمان (ع) است ، کجاست ؟ آیا درست که می گویند جزیره ی خضراء همان جزایر برموداست ؟

 

و ایشان در پاسخ مرقوم داشته اند :

امام ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشّریف ـ در هر کجا باشد، آن جا خضراء است. قلب مومن جزیره خضراء است، هر جا باشد حضرت در آن جا پا مى‌گذارد
قلب‌ها از ایمان و نور معرفت خشکیده است. قلب آباد به ایمان و یاد خدا پیدا کنید، تا براى شما امضا کنیم که امام زمان ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشّریف ـ آن جا هست  • تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ